Algemene voorwaarden

DB Evenementen BV, handelend onder de naam DB Eventtools, KvK 51791153. 

Artikel 1: Definities 

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Eventtools: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; 

b. De klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met Eventtools een overeenkomst heeft afgesloten tot levering of verhuur van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden of enige andere overeenkomst, respectievelijk deze wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 

c. Zaken: verkoop- en verhuurartikelen en de daarvoor benodigde accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, bevestigings- en veiligheidsmaterialen en/of diensten, voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van Eventtools en de aan haar verbonden ondernemingen. 

d. Informatiedragers en/of -verzenders: USB-sticks, optische schijven, internet/e-mail en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord. 

e Schriftelijk: onder schriftelijk worden ook digitale communicatiemiddelen zoals e-mail en dergelijke verstaan. 

f. Werkdag: een dag niet zijnde een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 

g. Persoonsgegevens: alle informatie afkomstig van de klant betreffende of herleidbaar tot een natuurlijk persoon (‘betrokkene’) die door Eventtools wordt verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en Eventtools gesloten offertes en overeenkomsten, waaronder begrepen uit de overeenkomst voortvloeiende vervolg- of deelopdrachten. 

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de klant toepasselijk zijn, prevaleren de onderhavige voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Eventtools en de klant en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke latere overeenkomst die tussen Eventtools en de klant wordt gesloten of tot stand komt. 

4. Mondelinge afspraken tussen de klant en Eventtools zijn slechts geldig en bindend wanneer deze door Eventtools schriftelijk zijn bevestigd (per e-mail). 

5. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan. 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst 

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Eventtools niet tot het sluiten van een overeenkomst met de klant. Eventtools behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt. 

2. Aanbiedingen van Eventtools zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de klant gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat. 

3. Eventtools kan niet aan een offerte of aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbod (of onderdeel daarvan) een vergissing of verschrijving bevat. 

4. Offertes en aanbiedingen gelden als één geheel; een samengesteld aanbod of prijsopgave kan niet deels worden aanvaard. 

5. Een overeenkomst met Eventtools komt eerst tot stand, nadat Eventtools een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd. De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat Eventtools met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke eveneens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

6. Niet uitdrukkelijk in een offerte of aanbieding opgenomen werkzaamheden of materialen, vormen géén onderdeel van het overeengekomen werk of de leveringen. In aanbiedingen gaat Eventtools er van uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Eventtools te worden opgegeven. Eventtools zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door Eventtools rekening is gehouden. 

7. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door medewerkers van Eventtools gedaan, zijn slechts bindend indien deze door Eventtools schriftelijk zijn bevestigd. 

8. In geval van verhuur: uiterlijk 5 werkdagen voor gewenste levering door Eventtools dient de klant hiertoe opdracht te hebben verstrekt aan Eventtools, welke door Eventtools schriftelijk zal worden bevestigd. Eventuele wijzigingen in de geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk de werkdag voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering tot 12.00 uur worden doorgegeven. Pas wanneer een wijziging door ons is bevestigd is deze verwerkt. De geoffreerde artikelen worden in optie genomen totdat de gereserveerde artikelen verhuurd kunnen worden aan een andere huurder dan wel tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan een levering. 

9. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant – uitsluitend ter beoordeling van Eventtools – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 

10. Eventtools is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klant zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. 

11. Eventtools is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klant een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen. 

Artikel 4: Annulering 

1. Annulering van een overeenkomst door de klant is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt voor het begin van uitvoering van het verlenen van diensten, derhalve niet in het geval van de productie van spandoeken, textieldoeken, plaatmateriaal of folies of andere werken. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door Eventtools aan de klant in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats eerder dan 5 werkdagen voor het begin van uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan is de klant, naast de in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding voor de uitvoering van de diensten of de levering van de zaken. Vindt annulering later dan 5 werkdagen voor het begin van de uitvoering van de diensten of levering van de zaken plaats, dan is de klant een schadevergoeding als hiervoor ter hoogte van de volledig overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd. 

2. De financiële verplichtingen van Eventtools jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, die door Eventtools moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de klant in rekening worden gebracht. 

Artikel 5: Prijs 

1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Eventtools: 

– gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten – gebaseerd op levering “af bedrijf Eventtools”; 

– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde heffingen; 

– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering; 

– vermeld in euro’s. 

2. De prijs die Eventtools voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

4. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag. 

5. Eventtools is gerechtigd te factureren naar de stand van het werk indien geen termijnschema voor facturering is overeengekomen. 

6. Indien de uitvoering van de werkzaamheden en/of de levering buiten de Nederlandse grenzen plaats vindt, komen alle reiskosten en verblijfskosten van Eventtools voor rekening van de klant. 

Artikel 6: Prijswijzigingen, meerkosten 

1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Eventtools is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten, grondstoffen zoals elektriciteit of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. 

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de klant die Eventtools tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. 

3. Eventtools is gerechtigd de overeengekomen prijs omlaag/omhoog bij te stellen indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, met inbegrip van het door de klant aanbrengen van een wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties, waaronder begrepen werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Eventtools zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 

4. Indien Eventtools transport van te leveren of verhuurde zaken verzorgt, is zij gerechtigd om de hieraan verbonden transportkosten aan de klant in rekening te brengen. Parkeerkosten en wachturen zullen op nacalculatie aan de klant gefactureerd worden. Wachturen bedragen € 55,00 exclusief BTW per uur of een gedeelte daarvan, behoeven niet vooraf gemeld te worden en de opgave van Eventtools van het aantal wachturen levert uitsluitend en dwingend bewijs op. 

5. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is Eventtools bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of met vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden buiten de schuld van Eventtools, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is Eventtools bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen. 

Artikel 7: Betaling 

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Ieder opschortings- of verrekeningsrecht van de klant is dus uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Eventtools is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven. 

3. De klant is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Eventtools zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Eventtools te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Eventtools daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. 

4. Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd het recht van Eventtools op opschorting van verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen of facturen. 

5. Indien de klant niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119A BW verschuldigd, nadat de klant tenminste eenmalig een herinnering heeft ontvangen, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen. 

6. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, nadat de klant tenminste eenmalig een herinnering heeft ontvangen, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 250,00. 

7. Indien de klant zaken niet in ontvangst neemt of deze anderszins niet geleverd kunnen worden, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten, onder meer doch niet uitsluitend, van opslag voor rekening van de klant, terwijl Eventtools betaling van de opgeslagen zaken kan vorderen. 

8. De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen: 

a. indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt. 

b. enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de klant wordt gelegd. 

c. bij overlijden van de klant of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt. 

d. indien de klant een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is die in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt. 

9. Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten heeft plaatsgevonden, blijven geleverde zaken eigendom van Eventtools. Indien Eventtools werkzaamheden en/of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de klant ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten van Eventtools geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Eventtools tegen de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in een of meer van zijn verplichtingen jegens Eventtools. 

10. Een betaling door de klant strekt eerst tot voldoening van de vervallen rente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen betalingen in mindering op de hoofdsom. 

Artikel 8: Levering, uitvoering werkzaamheden, eigendomsvoorbehoud, retentierecht 

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Eventtools haar bedrijf uitoefent. 

2. Eventtools is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. 

3. De klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Eventtools te leveren zaken. De klant zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Eventtools bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. 

4. Iedere levering van zaken door Eventtools aan de klant geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de klant al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de klant, tenzij franco levering is overeengekomen. De klant draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet/internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Eventtools door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 

6. Eventtools is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de klant niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de klant. In geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der zaken, zullen door Eventtools opslagkosten worden berekend. 

7. Zolang de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft Eventtools het recht van terughouding op alle zaken die zij van de klant onder zich heeft, een en ander op kosten van de klant. 

8. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij de klant. 

9. In geval van levering of uitvoering van werkzaamheden op locatie staat de klant  ervoor in dat Eventtools alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals machinerie, gas, water, elektriciteit en ruimtes, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst. Tevens dient de klant Eventtools alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

10. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Eventtools verstrekte gegevens en informatie. De klant is gehouden Eventtools onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

11. Wordt de levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden door Eventtools vertraagd door toedoen van de klant, dan is Eventtools gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant door te berekenen. 

12. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst een vergunning of ontheffing nodig is, dan draagt de klant tijdig en voor zijn rekening zorg voor die vergunning of ontheffing. Het niet verkrijgen of van of beschikken over de vereiste vergunning of ontheffing komt geheel voor risico van de klant. 

13. Indien in het kader van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van toeleveranciers, dan dient de klant de voorschriften en regels die door deze toeleveranciers gehanteerd worden in acht te nemen. Indien de klant de overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van een toeleverancier, annuleert, dan dient de klant naast de hiervoor genoemde annuleringskosten van Eventtools de annuleringskosten van de betreffende toeleverancier te voldoen. De hoogte van deze annuleringskosten wordt voordat de toeleverancier wordt ingeschakeld aan de klant bekend gemaakt. 

14. De klant is zonder voorafgaande toestemming van Eventtools niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door Eventtools te leveren zaken of door Eventtools te verlenen diensten over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 15 van dit artikel bepaalde zal Eventtools in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen. 

15. De inzet door de klant van door Eventtools geleverde diensten voor coproducties met een of meerdere derde(n) moet door de klant schriftelijk aan Eventtools worden bericht. Jegens Eventtools is uitsluitend de klant aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst. 

16. Eventtools is bevoegd voor de uitvoering van de overeenkomst derden (zoals onderaannemers) in te schakelen. In dat geval is Eventtools jegens de klant nimmer tot meer gehouden dan waartoe de door Eventtools ingeschakelde derde jegens Eventtools gehouden is. Eventtools zal zoveel mogelijk bevorderen dat de derde zijn verplichtingen nakomt. 

Artikel 9: Termijn van levering 

1. Een door Eventtools opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Eventtools is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan haar een laatste, redelijke, termijn heeft gegeven. 

2. Eventtools is verplicht de opgegeven termijn van levering zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan. Overschrijding van de opgegeven termijn van levering verplicht Eventtools niet tot enige vergoeding, en geeft de klant niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren. De binding van Eventtools aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de klant wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Eventtools in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 

3. De klant is bij de uitvoering van de overeenkomst door Eventtools gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Eventtools mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Eventtools, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 17 van deze algemene voorwaarden. 

4. Bij niet-naleving door de klant van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de klant in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Eventtools nodig is. Eventtools is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de klant dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Eventtools de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

5. Een overeengekomen termijn van levering gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van Eventtools zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt. 

6. Indien levering of het verrichten van werkzaamheden op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de klant. Eventtools zal een specificatie van die kosten aan de klant doen toekomen. 

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering 

1. De klant is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Eventtools de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Eventtools er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De klant dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering. 

2. Eventtools is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de klant in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 7 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte klant als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Eventtools voor de klant redelijkerwijs mogelijk is. 

5. De prestatie van Eventtools geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de klant het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen. 

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst 

De klant draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Eventtools niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de klant daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissie-media. 

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven 

1. De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Eventtools ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Eventtools terug te zenden. 

2. Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat Eventtools de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 

3. Eventtools is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 

4. Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naar de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. 

Artikel 13: Afwijkingen 

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. De klant is ervan op de hoogte en accepteert dat kleuren en resolutie/scherpte per definitie afwijken van voorbeelden weergegeven op een computerscherm of papier. Dit soort afwijkingen gelden altijd als van geringe betekenis. 

Indien door Eventtools een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. 

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. 

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: 

– oplage tot 20.000 eenheden: 10%; 

– oplage van 20.000 en meer: 5%. 

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. 

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. 

6. Afwijkingen in de overige door Eventtools gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. 

Artikel 14: Auteursrechten en intellectuele eigendom 

1. De klant garandeert Eventtools dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de klant ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De klant vrijwaart Eventtools zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens de hiervoor bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. 

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Eventtools bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Eventtools door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Eventtools de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Eventtools steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

4. De door Eventtools volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Eventtools bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd, gebruikt of geopenbaard. 

5. Eventtools behoudt zich het intellectuele eigendomsrecht voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Indien geen opdracht wordt verleend, is het de klant niet toegestaan door Eventtools vervaardigde ontwerpen door een derde te laten uitvoeren, deze te verveelvoudigen, te openbaren of op enige wijze hiervan gebruik te maken. 

6. De klant verkrijgt na levering door Eventtools het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Eventtools in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Dit recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces. Tenzij anders overeengekomen is dit recht beperkt tot het evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft. 

7. Indien van toepassing dient de klant, als eindgebruiker, de verschuldigde muziekrechten rechtstreeks aan Buma/Stemra te betalen. De verantwoordelijkheid en het risico van de betaling van deze rechten liggen volledig bij de klant. 

Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc. 

1. Alle door Eventtools vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en van Eventtools afkomstige informatie zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, stansmessen en -vormen, die bij offerte of uitvoering van de opdracht zijn gebruikt blijven het eigendom van Eventtools en alle intellectuele eigendomsrechten blijven bij Eventtools rusten, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. Openbaarmaking of verveelvoudiging mag uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Eventtools. 

2. Eventtools is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de klant af te geven. 

3. Eventtools is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de klant te bewaren. Indien Eventtools en de klant overeenkomen dat deze zaken door Eventtools zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Eventtools instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. 

Artikel 16: Eigendom klant, pandrecht 

1. Eventtools zal de door de klant in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de klant tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De klant dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. 

3. De klant is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Eventtools van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De klant dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Eventtools worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de klant Eventtools op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. 

4. De klant verleent Eventtools pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Eventtools door hem in de macht van Eventtools worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de klant in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Eventtools verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 

Artikel 17: Door de klant aangeleverde materialen en producten 

1. Indien de klant met Eventtools is overeengekomen, dat de klant materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De klant zal hiertoe instructies van Eventtools vragen. 

2. De klant is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De klant zal hiertoe een opgave van Eventtools vragen. De klant staat er voor in, dat Eventtools een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Eventtools houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. 

3. Eventtools is niet gehouden de van de klant ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. 

4. Eventtools kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Eventtools onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden, voortvloeiend uit de aard van de door de klant aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Eventtools getoonde monster en de later door de klant voor de oplage aangeleverde materialen of producten. 

5. Eventtools staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de klant niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Eventtools noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van de klant ontvangen en door haar te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder. 

Artikel 18: Garantiebepalingen 

1. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij normaal gebruik van het product of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken. De garantie omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk en/of onzorgvuldig gebruik of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften. De klant is verplicht zijn schade zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. 

2. Van iedere garantie op door Eventtools geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), verlichting (daaronder begrepen de lamp), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de klant zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. 

3. Eventtools garandeert voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering dat geleverde zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat verrichte werkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Eventtools in rekening worden gebracht. Ten aanzien van zaken die niet door of vanwege Eventtools zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s). 

4. De garantie voor door Eventtools geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken omvat uitsluitend de door deze anderen aan de klant verleende garantie. 

5. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen Eventtools en de klant schriftelijk anders is overeengekomen. 

6. Al de garantieverplichtingen van Eventtools vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht, wijzigingen zijn aangebracht in constructie of in combinaties van constructies, dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd. 

7. Uitgesloten van enige vorm van garantie zijn iedere vorm van invloeden van buitenaf waaronder doch niet uitsluitend weersinvloeden, molest of natuurrampen. 

8. Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van zaken (of onderdelen daarvan) buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen. 

Indien blijkt dat de klant ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn rekening. 

Artikel 19: Overmacht 

1. Tekortkomingen van Eventtools in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 

2. Tekortkomingen van Eventtools in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, epidemie, ziekte van personeel, wanprestatie van toeleveranciers, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Eventtools toe te rekenen en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. In dergelijke gevallen heeft Eventtools het recht de levering en/of de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang deze omstandigheden aanhouden. 

3. Indien een of meerdere de onder lid 2 genoemde omstandigheden langer dan dertig dagen hebben geduurd of als vaststaat dat deze van blijvende aard is/zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst, mits zulks schriftelijk geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan direct worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, is Eventtools niet gehouden tot enige vergoeding of compensatie ter zake. 

4. Indien Eventtools bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, is Eventtools gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 20: Aansprakelijkheid, opschorting en ontbinding 

1. De aansprakelijkheid van Eventtools uit hoofde van de overeenkomst met klant is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs en beperkt zich tot maximaal de overeengekomen hoofdsom van de betreffende opdracht. Of indien alleen geleverd werd, het factuurbedrag betreffende deze leveringen of het relevante deel daarvan. Deze maximering geldt te allen tijde en dus uitdrukkelijk ook indien er meerdere schadegevallen zijn. Indien Eventtools aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade dan is de aansprakelijkheid van Eventtools in elk geval beperkt tot de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering. 

2. Eventtools is in geen geval aansprakelijk voor letsel, materiële en/of immateriële schade van de klant of derden, waaronder doch niet beperkt tot bezoekers, als gevolg van gebruik of door het transport of afleveren/uitladen van door haar geleverde en/of verhuurde zaken. Schade aan straatwerk, dorpels, gebouwen en meubilair hieronder begrepen. Eventtools is evenmin aansprakelijk voor dergelijke schade indien de geleverde en/of verhuurde zaken door een derde zijn geleverd, verhuurd of ter beschikking gesteld, ongeacht of de klant hiermee bekend was. 

3. Eventtools is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat klant de vervaardigde zaken na aflevering en/of montage in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, ongeacht of montage en/of bewerking van deze zaken al of niet door Eventtools heeft plaatsgevonden. 

Eventtools is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door weeromstandigheden of andere oorzaken loskomen of beschadigen van spandoeken, textieldoeken, borden of folies of andere werken. Bij montage door Eventtools op structuren die door de klant of derden zijn geplaatst, zoals steigers, tenten, hallen of andersoortige bouwwerken, draagt de klant er zorg voor dat deze dusdanig solide of verankerd zijn dat de gemonteerde materialen geen schade veroorzaken aan deze structuren. Derhalve is Eventtools dan ook niet verantwoordelijk voor enige schade aan deze structuren of andere zaken of personen ontstaan door geleverde en/of gemonteerde materialen. 

De klant is gehouden zich ter zake deugdelijk te verzekeren. 

Eventtools is voorts niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het de vervaardigde zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk. Eventtools is evenmin aansprakelijk voor dergelijke schade indien de geleverde en/of verhuurde zaken door een derde zijn geleverd, verhuurd of ter beschikking gesteld, ongeacht of de klant hiermee bekend was. Eventtools is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onder meer doch niet daartoe beperkt vocht en weersinvloeden. 

4. Eventtools is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de klant. 

5. Eventtools is niet aansprakelijk voor schade aan door haar van de klant ontvangen en door Eventtools te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten. 

6. Eventtools is in geen geval aansprakelijk voor directe of gevolgschade, onder meer doch niet uitsluitend schade ontstaan door vertragingen in productietijd of bezorgtijd, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7. Eventtools is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eventtools is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of het niet of niet tijdig verkrijgen van vergunningen of andere medewerking van een overheidsinstantie of een belanghebbende of het intrekken hiervan. Eventtools is in die gevallen niet gehouden tot enige vergoeding of compensatie. Het volledige factuurbedrag blijft verschuldigd. 

8. Eventtools is niet aansprakelijk indien de klant afwijkt van door Eventtools en/of haar toeleveranciers gegeven instructies. 

9. In geval van een onrechtmatige daad van Eventtools of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor Eventtools rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Eventtools slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid van Eventtools voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

10. Indien Eventtools ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de klant c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de klant haar terzake volledig vrijwaren en Eventtools alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen en bovendien voor de eventuele kosten van rechtsbijstand ter zake. De klant is gehouden zich ter zake deugdelijk te verzekeren. 

11. De klant vrijwaart Eventtools voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden . 

12. De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de inhoud van door of vanwege de klant te publiceren websites of andere uitingen en de vrijwaart Eventtools tegen elke actie van derden die is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden. 

13. De klant vrijwaart Eventtools voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bezoekers van evenementen ten behoeve waaraan Eventtools werkzaamheden en/of zaken heeft geleverd. 

14. Iedere aansprakelijkheid van Eventtools bij levering van werkzaamheden, zaken of verhuur van zaken in het buitenland wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

15. Het door Eventtools verlenen van toestemming voor gebruik van verhuurde zaken in het buitenland leidt op geen enkele manier tot erkenning van welke aansprakelijkheid van Eventtools dan ook. 

16. Indien Eventtools alleen zaken levert en er sprake is van gebreken in het geleverde die tijdig zijn gemeld, is Eventtools gerechtigd tot herlevering. Indien dat niet mogelijk is, is Eventtools gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Eventtools is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan en niet gehouden tot enige vergoeding of compensatie. 

17. Eventtools heeft, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: 

a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; 

b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Eventtools tot enige schadevergoeding is gehouden; 

c. vergoeding van de door Eventtools geleden schade. 

18. Voorts is Eventtools bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

19. In gevallen dat de klant: 

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; 

– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

– enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt; 

– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 

– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; 

heeft Eventtools door het enkel plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de klant op grond van door Eventtools verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd het recht van Eventtools op vergoeding van kosten, schaden en interest. 

20. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Eventtools op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Eventtools de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 

21. Het recht van de klant om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

22. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de klant na het ontstaan van schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is deze schade schriftelijk bij Eventtools heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de klant jegens Eventtools vervalt 1 jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de klant geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden. 

Artikel 21: Geheimhouding 

1. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als daarna vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. 

2. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient in ieder geval te worden verstaan: alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door Eventtools, dan wel door Eventtools in te schakelen derden, waarvan de klant weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt. Iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande is verboden. 

3. De verplichtingen uit hoofde van dit artikel gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan een partij kan aantonen dat (I) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (II) deze al bij hem/haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door de andere partij aan hem werd verstrekt. 

Artikel 22: Bijzondere voorwaarden verhuur, ter beschikking stellen van materialen en personeel. 

Indien de klant een of meerdere zaken van Eventtools huurt of anderszins van Eventtools ter beschikking krijgt (hierna aan te duiden als: ‘de verhuurde zaken’), alsmede indien sprake is van inhuur door of ter beschikking stellen van personeel aan de klant, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing waarbij het gestelde in dit artikel zal prevaleren. 

A1: Huurprijzen 

De door Eventtools gehanteerde huurprijzen gelden voor 1 dag. De verhuurde zaken worden verhuurd voor de periode van tenminste 1 dag. De huurprijzen zijn exclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten (als bijvoorbeeld aanvraag vergunningen, opslag, etc.). 

De klant wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door Eventtools gehanteerde huurprijzen. Tenzij anders overeengekomen, dient de klant de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huurtermijn te voldoen. Eventtools is gerechtigd een waarborgsom van de klant te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen en wachturen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de verhuurde zaken en/of (schade)vergoeding. 

A2: Huurtermijn 

De huurtermijn vangt aan op de dag dat de verhuurde zaken het magazijn van Eventtools verlaten en eindigt op de dag dat de verhuurde zaken weer in het magazijn van Eventtools terugkomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De dag voor gebruik en de dag na gebruik gelden als transportdagen. De transportdagen worden niet als extra huurdagen berekend. Verlenging van de huurtermijn is uitsluitend mogelijk wanneer Eventtools daarmee voorafgaand schriftelijk akkoord is gegaan. 

De klant kan slechts beschikken over de verhuurde zaken tijdens de in overeenkomst vastgestelde periode. De klant verplicht zich om direct na het verstrijken van deze periode de gehuurde goederen bij Eventtools terug te bezorgen of aan Eventtools ter beschikking te stellen. 

De verhuurde zaken moeten door de klant bij het magazijn van Eventtools worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurtermijn eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of ingeval van beschadiging aan de verhuurde zaken is de klant in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De klant is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Eventtools, aan Eventtools een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat het herstel van de schade aan de verhuurde zaken in beslag neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van Eventtools op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De klant kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurtermijn ontlenen. 

A3: Schoonmaakkosten

De verhuurde zaken worden door Eventtools schoon en gebruiksklaar geleverd. De klant dient het gehuurde schoon en droog te retourneren. Indien de verhuurde zaken nat, vuil of onvoldoende gereinigd retour komen, worden schoonmaakkosten aan de klant doorberekend. Deze kosten kunnen oplopen tot 20% van het totale huurbedrag. 

A4: Transport

Voor bezorgen en/of retour halen worden aan de klant transportkosten in rekening gebracht, welke afhankelijk zijn van afstand-, laad- en lostijd. Het bezorgen en retour halen van de verhuurde zaken wordt gepland tussen 09.00 en 17.00 uur. In voorkomende gevallen kan een dagdeel [09.00 – 13.00 uur of 13.00 – 17.00 uur] overeengekomen worden. Als de klant het bezorgen of afhalen op een afgesproken tijdstip wil laten plaatsvinden, wordt een toeslag op de normale transportkosten berekend. De verhuurde zaken worden uitsluitend afgeleverd op de begane grond en goed toegankelijk verhard terrein van de door de klant opgegeven bestemming op maximaal 10 meter afstand van de transportwagen. Eventueel benodigde machinerie wordt door klant beschikbaar gesteld bij levering en retour.

Indien mocht blijken – ter beoordeling van de Eventtools– dat de opgegeven bestemming ongeschikt is door bijvoorbeeld onbereikbaarheid om de goederen te leveren, heeft de Eventtools het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal naast de reeds door de klant gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening worden gebracht bij de klant. 

De verhuurde zaken dienen op de ophaaldag vanaf 09.00 uur op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd, gereed te staan (op de begane grond). Ingeval door Eventtools extra kosten moeten worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door de klant, waaronder wachttijd omdat de verhuurde zaken niet klaarstaan of extra tijd die nodig is om zaken te verzamelen op locatie, zullen deze kosten eveneens door Eventtools aan de klant in rekening worden gebracht. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor transportwagens inclusief aanhangwagens met wettelijke maximale afmetingen. 

Alle beperkingen in bereikbaarheid dienen bij bestelling schriftelijk aan Eventtools gemeld te worden. 

A5: Zelf ophalen 

Bij vervoer van de verhuurde zaken door de klant zelf of door derden, die al dan niet van de klant daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van verlies en/of kwaliteitsvermindering van de verhuurde zaken, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de klant. De klant is verplicht de verhuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de verhuurde zaken en de wijze van transport. 

A6: Controle 

De verhuurde zaken dienen op de datum van levering door de klant gecontroleerd te worden. Klachten van de klant moeten op de bezorgdag aan Eventtools schriftelijk worden meegedeeld. 

Indien de klant dit achterwege laat of de verhuurde zaken na het uitvoeren van de controle zonder op- en/ of aanmerkingen in ontvangst neemt, worden de verhuurde zaken geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Vanaf het moment van gebruik van de verhuurde zaken verliest de klant het recht tot reclameren. Eventtools zal bij het retour brengen/ halen van de verhuurde zaken in het magazijn een telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen. 

A7: Legitimatie 

Bij het in ontvangst nemen van de verhuurde zaken dient de klant of een daartoe bevoegd of gevolmachtigd persoon zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 

A8: Gebruik 

De klant dient zich er van te vergewissen dat de verhuurde zaken in goede conditie aan hem worden uitgeleverd. Eventtools gaat er vanuit dat de klant bekend is met de werking van de verhuurde zaken en dat de door verhuurde zaken beantwoorden aan het doel waarvoor deze gehuurd worden. De klant dient de verhuurde zaken uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd zijn en overeenkomstig de door Eventtools gegeven instructies, de ter beschikking gestelde gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen of instructies die op de verhuurde zaken staan vermeld. 

De klant is verplicht aan Eventtools voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de verhuurde zaken benut worden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is Eventtools gerechtigd met onmiddellijke ingang de (verdere) terbeschikkingstelling van de desbetreffende verhuurde zaken op te schorten, totdat een voor Eventtools aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft Eventtools ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt. Eventtools kan haar toestemming afhankelijk stellen van de instemming van de klant met het door Eventtools voor rekening van de klant laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door Eventtools gesloten verzekering tegen standaardrisico’s. Het staat Eventtools vrij om haar moverende redenen de hiervoor bedoelde toestemming te weigeren. Een weigering geeft de klant geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de overeengekomen huurprijs of enige andere maatregel. Ook na verleende toestemming door Eventtools blijft uitsluitend de klant voor het gebruik van de desbetreffende verhuurde zaken verantwoordelijk en draagt de klant het risico te dier zake. De klant is zowel jegens Eventtools als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt(e) verlies, schade, overlast, letsel of overlijden ontstaan door of in verband met een gebruik als hiervoor bedoeld, en vrijwaart Eventtools te dier zake. De hiervoor bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen namens Eventtools worden gegeven respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezige, al dan niet ter beschikking gestelde, bevoegde functionaris van Eventtools. Indien Eventtools toestemming weigert, zal zulks schriftelijk gemotiveerd geschieden. 

Indien in het kader van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van toeleveranciers, dan dient de klant de voorschriften en regels die door deze toeleveranciers gehanteerd worden in acht te nemen. De klant gaat ermee akkoord dat de instructies door Eventtools ook mondeling gegeven kunnen worden. Door ingebruikname van de verhuurde zaken wordt de klant geacht deze instructies te hebben ontvangen. Deze bepaling heeft dan ook te gelden als een bewijsovereenkomst (in de zin van artikel 153 Rv en 7:900 lid 3 BW). 

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventtools is het de klant niet toegestaan eigen of van derden betrokken personeel en/of materialen in of in combinatie met een door Eventtools ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voor zover deze middelen ook door Eventtools ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbeschikkingstelling in die situatie gebruikelijk is. 

De klant zal de verhuurde zaken behandelen als een goed huurder en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. De klant zal te allen tijde aan een door Eventtools gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de verhuurde zaken zich bevinden, teneinde de toestand van de verhuurde zaken te inspecteren. 

Het is de klant niet toegestaan veranderingen aan de verhuurde zaken aan te brengen. 

Het is de klant niet toegestaan de verhuurde zaken onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. 

De verhuurde zaken mogen in geen geval Nederland verlaten, tenzij Eventtools daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

De klant is niet gerechtigd door Eventtools ter beschikking gesteld personeel andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, tenzij hiervoor door Eventtools voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend. De klant is niet gerechtigd dit personeel te werk te stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en), tenzij Eventtools daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. De klant is niet gerechtigd aan haar ter beschikking gesteld personeel aan derden ter beschikking te stellen. De klant is indien van toepassing verplicht de voor ter beschikking gesteld personeel geldende CAO in acht te nemen. De klant is verplicht aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:170 en 6:171 BW ten aanzien van ter beschikking gesteld personeel te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat personeel door Eventtools ter beschikking gesteld wordt. 

A9: Aansprakelijkheid 

Na ontvangst van de verhuurde zaken – zowel indien door Eventtools afgeleverd als zelf door de klant afgehaald en vervoerd – is de klant geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan hiervan, tenzij de schade een gevolg is van een gebrek aan de verhuurde zaken dat voor de aanvang van de huur aanwezig was. In geval van diefstal, beschadiging of verloren gaan van de verhuurde zaken zullen door Eventtools bovenop de huurkosten tevens kosten voor vervanging van de verhuurde zaken aan de klant in rekening worden gebracht. De klant dient de verhuurde zaken te beschermen tegen vocht en weersinvloeden. 

Eventtools is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat klant de verhuurde zaken na aflevering en/of montage in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, ongeacht of montage en/of bewerking van deze zaken al of niet door Eventtools heeft plaatsgevonden. Eventtools is evenmin aansprakelijk voor dergelijke schade indien de geleverde en/of verhuurde zaken door een derde zijn geleverd, verhuurd of ter beschikking gesteld, ongeacht of de klant hiermee bekend was. 

De klant is tevens aansprakelijk voor alle schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verhuurde zaken. De klant vrijwaart Eventtools volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van de verhuurde zaken. De klant dient daarom zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal of vergaan van de verhuurde zaken. 

Bij diefstal, beschadiging of verloren gaan van de verhuurde zaken is de klant gehouden Eventtools volledig schadeloos te stellen en Eventtools hier zo spoedig mogelijk over in te lichten met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport en vervolgens de instructies van Eventtools op te volgen. Tevens zal de klant in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats gevonden, c.q. de vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan Eventtools verstrekken. Kosten ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies zijn voor rekening van de klant. Zonder toestemming van Eventtools mag de klant niet tot reparatie van de verhuurde zaken overgaan. 

Eventtools is niet aansprakelijk indien de verhuurde zaken door overmacht niet/ niet tijdig aan de klant ter beschikking kunnen worden gesteld. Op het moment van levering dienen de verhuurde zaken door de klant te worden gecontroleerd. Eventuele klachten van de klant dienen terstond aan Eventtools kenbaar te worden gemaakt. 

De verhuurde zaken zullen bij terugkomst door Eventtools worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/ beschadigingen. De bevindingen van Eventtools zijn in deze bindend. 

A10: Borg 

Eventtools heeft het recht om een borgsom te vragen. De borg staat vermeld op de huurovereenkomst. 

A11: Betaling huurprijs 

De huurprijs dient vooraf aan de huurperiode bijgeschreven te zijn op de rekening van Eventtools. Betalen op rekening is slechts mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen met Eventtools. De factuur dient binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

A12: Annulering 

Bij annulering door de klant van de afgesloten huurovereenkomst zal Eventtools de volgende annuleringskosten in rekening brengen: 

20% van de totale huurprijs, bij annulering tot 4 weken voor leveringsdatum, 

50% van de totale huurprijs, bij annulering tot 1 week voor leveringsdatum, 

tot 2 werkdagen voor leveringsdatum 100%. 

Artikel 23: Toepasselijk recht 

1. De overeenkomst tussen Eventtools en de klant wordt beheerst door het Nederlandse recht. 

2. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. 

3. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, tenzij Eventtools er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de rechtbank die op grond van de wet bevoegd is. 

Artikel 24: Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden 

Eventtools heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de klant zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling. 

Privacy statement 

Wij verwerken beperkt persoonsgegevens. Ons privacyreglement is te vinden op https://www.eventtools.nl/privacy-policy/